Privacy- en Cookieverklaring VerbindingsPunt
Versie september 2019

Deze privacy- en cookieverklaring geeft je inzicht in de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, het gebruik van cookies op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens gebruik ik en waarom?
Ik verwerk je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens ik daarbij gebruik.

1. Om met jou te kunnen communiceren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bewaartermijn: Reacties op de website blijven in verband met mijn gerechtvaardigd belang in principe altijd staan, tenzij je mij verzoekt deze te verwijderen. Is sprake van contact via e-mail, telefoon, mijn contactformulier, social media of WhatsApp, dan verwerk ik de persoonsgegevens maximaal 3 jaar.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang. We verwerken de persoonsgegevens maximaal 3 jaar om na te kunnen gaan wanneer en waarover we de laatste keer contact hebben gehad. Op die manier kan ik hier makkelijker op inhaken indien je opnieuw contact met mij opneemt. Ik heb hierbij mijn belang goed afgewogen tegen jouw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

2. Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en uitvoeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn: Deze persoonsgegevens verwerk ik gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Om te kunnen offreren en factureren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • (KvK-nummer)
 • (Btw-nummer)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Factuurnummer
 • Rekeningnummer

Bewaartermijn: Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

4. Om een nieuwsbrief te kunnen versturen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken, dit kan door onderaan de nieuwsbrief op de link ‘afmelden’ te klikken.
Grondslag: Toestemming.

Genoemde persoonsgegevens heb je zelf aan mij verstrekt, of ik heb deze verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ik verwerk persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er bestaat voor jou geen wettelijke verplichting persoonsgegevens aan mij te verstrekken, wel is het zo dat ik niet met je kan communiceren, geen offertes kunnen uitbrengen en ook geen overeenkomst met jou kan aangaan indien je genoemde gegevens niet aan mij verstrekt.

Aan wie geef ik jouw persoonsgegevens door?
Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar ik gebruik van maak. Ik maak gebruik van de volgende verwerkers:

 • Website- en e-mailprovider
 • Facturatiesysteem
 • WordPress

Met alle verwerkers, zowel binnen als buiten de Europese Unie, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Helaas is het niet altijd mogelijk persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie te verwerken. Wanneer persoonsgegevens via mij buiten de Europese Unie worden verwerkt, dan zal dit enkel plaatsvinden door bedrijven die zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke beveiligingsmaatregelen heb ik getroffen?
Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heb ik de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo beschikt de website over een SSL-certificaat, wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi en is apparatuur en e-mail beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware.

Wanneer ik gebruik maak van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zie ik erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Mocht je het idee hebben dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij via onderstaande contactgegevens.

Cookies
mij maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via mijn website worden slechts functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitlezen van je browserinstellingen om de website op de goede manier op je beeldscherm te krijgen. Lees meer over cookies op de website van ConsuWijzer.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Google Analytics
Via deze website wordt een analytische cookie geplaatst van Google Analytics. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, ik heb hier geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven om via mij verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media buttons
Op verschillende plekken op de website tref je social media buttons aan waarmee je mij kan volgen op dat betreffende kanaal of de door mij geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de door hen geplaatste cookies kunnen verkrijgen. Het betreffen social media buttons van Facebook, LinkedIn en Instagram. Klik in voorgaande zin op de naam van het kanaal om de privacy verklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) door te nemen en te weten te komen wat zij met de via cookies verzamelde informatie doen. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Facebook, LinkedIn en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, LinkedIn en Instagram stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
Recht van inzage
Je hebt het recht om te informeren of jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hiervan een afschrift te ontvangen.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht op aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken t.a.v. onvolledige persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid
Ik ben verplicht jouw persoonsgegevens, op jouw verzoek, zonder onredelijke vertraging te wissen indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft, je terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat, op jouw verzoek, de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) on hold wordt gezet. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met jouw toestemming, voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. Beperking van de verwerking is mogelijk indien de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en je in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van het gebruik ervan verzoekt, ik de persoonsgegevens niet meer nodig heb of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid/dataportibiliteit
Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verwerkingen die geautomatiseerd plaatsvinden met als grondslag jouw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Het houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Het essentiële verschil met het recht van inzage is dus de wijze van verkrijging. Voorwaarde is wel dat het gaat om de gegevens die aan mij door uzelf zijn verstrekt. U kunt mij verzoeken deze gegevens rechtstreeks te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe verantwoordelijke).

Recht van bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

Indienen verzoek
Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je hiertoe een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, een reactie. Indien het om een complex of omvangrijk verzoek gaat kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, hetgeen tevens binnen één maand aan jou wordt medegedeeld.

Klacht
Indien je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacywetgeving dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-mij.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring kan, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in de bedrijfsvoering of veranderende wet- en regelgeving, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je tijdig van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact
Voor verzoeken, vragen of klachten kan je contact opnemen met mij, als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56323379, via:

Renée Punt
Pietersbergseweg 48
6862 BW te Arnhem
E: Renee@verbindings.nl
M: +31 619 069 465